Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden zullen de volgende termen de  volgende betekenis hebben:

 1. Apparatuur: elk product, deel van een product, bijbehorende  producten, vervangende producten en elk ander artikel of voorwerp  dat uit hoofde van de Overeenkomst wordt gehuurd;
 2. Huurder: de (rechts)persoon die de Apparatuur van de Eigenaar  huurt; onder deze benaming wordt mede begrepen de (rechts) opvolger(s) van de Huurder;
 3. Huurperiode: de periode bepaald in het Abonnement gedurende  welke de Huurder de Apparatuur van de Eigenaar huurt;
 4. Abonnementskosten: betreft de huursom van de Apparatuur  alsmede de energiekosten en eenmalige kosten.
 5. Locatie: de plaats waar de Apparatuur wordt afgeleverd en  geïnstalleerd.
 6. Abonnement: de overeenkomst inzake de huur en verhuur van de  Apparatuur (inclusief eventuele bijlagen) die tussen de Eigenaar en  de Huurder wordt gesloten;
 7. Partijen: de “Eigenaar” en de “Huurder” gezamenlijk; i) Eigenaar: de (rechts)persoon die de Apparatuur aan de Huurder  verhuurt; onder deze benaming worden mede begrepen de (rechts) opvolger(s) van de Eigenaar;
 8. Wetgeving: alle van toepassing zijnde nationale of lokale wetten of  regelingen, waaronder wijzigingen of vervangingen daarvan.

2. TOEPASBAARHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in hun geheel van toepassing op  alle verzoeken om informatie van, aanbiedingen aan, opdrachten van  en overeenkomsten met Huurder, met inbegrip van het Abonnement,  op grond waarvan de Eigenaar de Apparatuur verhuurt.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de Huurder of een derde,  hoe ook beschreven of genoemd, zullen niet van toepassing zijn en  worden bij deze uitdrukkelijk afgewezen.
 3. indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te  zijn, nietig wordt verklaard of anderszins in rechte ongeldig is, zullen  de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor zover  mogelijk van kracht blijven.
 4. n het geval van strijdigheid tussen het Abonnement en deze  Algemene Voorwaarden, zal het Abonnement prevaleren. e) Een bepaling die of beding dat afwijkt van deze Algemene  Voorwaarden of het Abonnement is alleen van toepassing indien  rechtsgeldig ondertekend door Partijen.

3. HET SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST

 1. Er wordt een Abonnement afgesloten bij aanvaarding door de  Huurder van een aanbieding of off erte die door de Eigenaar wordt  ingediend, zelfs als de door de Eigenaar ingediende aanbieding  of off erte niet volledig voldoet aan de door de Huurder bepaalde  specifi caties. Elke aanbieding en elke off erte is vrijblijvend en  wordt gedaan onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de  Apparatuur.
 2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Eigenaar in overleg  met de Huurder schriftelijk is vastgelegd tijdens de Huurperiode  boven hetgeen in het Abonnement is vastgelegd.

4. LEVERING EN AANVANG VAN DE HUURPERIODE

 1. De Eigenaar zal de Apparatuur leveren op de leverdatum en op  de Locatie als bepaald in het Abonnement. De Huurperiode vangt  aan bij de levering van de Apparatuur op de Locatie. De Huurder is  aansprakelijk voor betaling van de Abonnementskosten vanaf het  moment dat de Huurperiode aanvangt.
 2. Een datum of termijn genoemd in het Abonnement of deze

  Algemene Voorwaarden vormt een absolute en fatale termijn, tenzij  uitdrukkelijk anderszins is bepaald.
 3. De Eigenaar is niet aansprakelijk jegens de Huurder voor verlies  of schade als gevolg van een vertraging in de levering, tenzij de  vertraagde levering het gevolg Is van opzet of bewuste roekeloosheid  van het leidinggevend personeel van de Eigenaar en de Eigenaar  heeft nagelaten de Huurder hiervan zo snel als redelijkerwijs kon  worden verwacht in kennis te stellen.
 4. Als de Apparatuur niet (of niet tijdig) door de Eigenaar wordt  geleverd, zal aan de Eigenaar een redelijke termijn worden  gegeven waarbinnen hij de kans heeft de niet (tijdige)-levering  van de Apparatuur te herstellen. Indien de Eigenaar niet in staat is  om levering te doen binnen deze redelijke termijn, zal de Huurder  uitsluitend de mogelijkheid hebben om het Abonnement binnen  7 dagen na de afl oop van de redelijke termijn te beëindigen door  middel van een schriftelijke verklaring daartoe, zonder dat de  Huurder hierdoor gerechtigd is enige compensatie van de Eigenaar  te vorderen.

5. ONDERHOUD, REPARATIE EN VERVANGING

 1. De Eigenaar zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat bij de  aanvang van de Huurperiode de Apparatuur in een goede staat  verkeert, dat deze functioneert, adequaat is onderhouden, en  voldoet aan alle voorwaarden en bepalingen ten aanzien van de  constructie, het onderhoud, de beproeving en inspecties.
 2. De Apparatuur zal worden geacht te zijn afgeleverd in de in  artikel 5(a) vermelde staat, tenzij de Huurder binnen 48 uur na  daadwerkelijke levering op de Locatie aan de Eigenaar meldt dat er  zichtbare gebreken zijn geconstateerd aan de Apparatuur.
 3. Na afl oop van de in artikel 5(b) genoemde termijn zal de Huurder  de Eigenaar onmiddellijk op de hoogte stellen als de Apparatuur  niet correct functioneert, niet correct (op)start of in het geval dat er  schade is aan de Apparatuur.
 4. Uitsluitend de Eigenaar is verantwoordelijk voor en bevoegd  tot het onderhoud, de reparaties en vervangingen van de  Apparatuur. De Eigenaar zal alle noodzakelijke reparatie- en  onderhoudswerkzaamheden aan de Apparatuur uitvoeren en de  noodzakelijke vervangingen van de Apparatuur leveren binnen een  redelijke termijn en, indien mogelijk, tijdens normale werktijden.
 5. De Huurder zal geen reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan  de Apparatuur uitvoeren en/of de Apparatuur of onderdelen van de  Apparatuur vervangen en/of de werking van de Apparatuur wijzigen  zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de Eigenaar.
 6. De Huurder is – in afwijking van lid 5(e) en zonder dat de voorafgaande  instemming van de Eigenaar vereist is – verantwoordelijk voor  de normale en regelmatige onderhoudswerkzaamheden die  noodzakelijk, wenselijk of raadzaam zijn voor de juiste werking van  de Apparatuur. Onder normaal en regelmatig onderhoud wordt in  ieder geval het volgende begrepen: het bezemschoon maken en het  verwijderen van begroeiing rondom de Apparatuur.
 7. De Huurder zal de Eigenaar, de aangewezen vertegenwoordigers  van de Eigenaar of de verzekeraars van de Eigenaar op alle redelijke  tijdstippen toegang verlenen tot de Apparatuur zodat zij de  Apparatuur (of materialen die daartoe behoren) kunnen inspecteren,  beproeven, wijzigen, repareren of vervangen. Indien de inspectie  schade of gebreken aan de Apparatuur blootlegt die toe te rekenen  zijn aan de Huurder, dan zal de Huurder de kosten van de inspectie  en het herstel betalen.
 8. De Eigenaar behoudt zich het recht voor de Apparatuur te vervangen  door andere apparatuur met dezelfde functionaliteit ,zonder dat de  Huurder hierdoor bevoegd of gerechtigd is om het Abonnement te  beëindigen.

6. VOORWAARDEN VOOR UITVOEREN WERKZAAMHEDEN

 1. Werkzaamheden worden uitgevoerd op de plaats waar de  Apparatuur zich bevindt. De Huurder dient voor eigen rekening en  risico te zorgen dat:
 2. de technici/monteurs van Eigenaar of werknemers van  onderaannemers direct na aankomst ter plaatse met de  werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen  uitvoeren;
 3. de technici/monteurs van Eigenaar of werknemers van  onderaannemers, indien zij niet direct na aankomst met de  werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld  gedwongen worden deze te onderbreken, buiten normale werktijd  hun werkzaamheden kunnen voortzetten;
 4. de toegangswegen tot de Locatie geschikt zijn voor het benodigde  transport;
 5. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn  genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming met de  richtlijnen voor VCA gecertificeerd werk alsmede dat, in het kader  van montage of installatie door technici van Eigenaar, aan alle  overheidsvoorschriften is voldaan;

7. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onverminderd de bepalingen in artikel 5 van deze Algemene  Voorwaarden, zal de Eigenaar nimmer aansprakelijk zijn jegens  de Huurder voor door de Huurder geleden verlies en/of schade,  tenzij in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de  zijde van de Eigenaar (of zijn leidinggevend personeel). In geval  van aansprakelijkheid komt voor vergoeding alleen in aanmerking  die schade waartegen Eigenaar verzekerd is, dan wel redelijkerwijs  verzekerd hadden behoren te zijn.
 2. De Huurder is volledig aansprakelijk jegens de Eigenaar voor  eventueel verlies en/of schade als gevolg van een toerekenbare  tekortkoming in de nakoming van het Abonnement door de Huurder.
 3. Deze aansprakelijkheid is ook van toepassing gedurende de periode  dat de Apparatuur zich op de Locatie bevindt voor de aanvang  van de Huurperiode of na afloop van de Huurperiode. De Huurder  is bovendien volledig aansprakelijk jegens de Eigenaar voor de  bewaring van de Apparatuur en voor de teruggave van de Apparatuur  aan de Eigenaar in goede staat, zoals vermeld in artikel 5(a) van deze  Algemene Voorwaarden, aan het eind van het Abonnement.
 4. Huurder is gehouden Eigenaar te vrijwaren respectievelijk schadeloos  te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van  schade als gevolg van het gebruik van de Apparatuur zoals bepaald  in deze Algemene Voorwaarden en het Abonnement
 5. De Huurder zal de Eigenaar onmiddellijk op de hoogte stellen  wanneer zich een ongeluk, verlies of schade voordoet, dat of die is  veroorzaakt door of het gevolg is van het gebruik van de Apparatuur,  ongeacht de manier waarop een dergelijk(e) ongeluk, verlies of  schade heeft plaatsgevonden. De Huurder zal een mondelinge  kennisgeving aan de Eigenaar binnen 48 uur schriftelijk bevestigen.  Verlies of schade zoals vermeld in dit artikel, dat of die door de  Huurder dient te worden vergoed, , zal in ieder geval inclusief, maar  niet beperkt tot, de betaling van alle verliezen en/of schade, kosten  en uitgaven, in rechte of anderszins, zijn.

8. ABONNEMENTSKOSTEN

 1. De Huurder zal de Abonnementskosten voor de Apparatuur blijven  betalen tijdens een periode van onderbreking van de inbedrijfstelling  daarvan, ongeacht of de Apparatuur is teruggegeven aan de Eigenaar  en ongeacht of er vervangende apparatuur is geleverd voor de  periode van de onderbreking. Het is uitsluitend aan de Eigenaar om  te besluiten, zonder enige verplichting, of de Huurder een korting  zal ontvangen voor een onderbreking gerelateerd aan een storing of  het niet goed functioneren van de Apparatuur, wegens een fout in  de Apparatuur of wegens slijtage.
 2. De Huurder zal de Abonnementskosten blijven betalen in het geval  dat reparaties of andere werkzaamheden worden uitgevoerd aan de  Apparatuur tijdens de Huurperiode.
 3. De Huurder kan zich met betrekking tot de bepalingen van dit artikel  niet beroepen op overmacht.

9. AANPASSING VAN DE ABONNEMENTSKOSTEN

 1. De Eigenaar kan de Abonnementskosten telkens na afloop van een  periode van 12 maanden, met ingang van de aanvangsdatum van het  Abonnement, verhogen met het verschil tussen de meest recentelijk  door het CBS gepubliceerde inflatie-index en de inflatie-index die van  toepassing was op het moment dat de Apparatuur werd geleverd.

10. BETALING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anderszins is bepaald in het Abonnement of  op de factuur, zal de Huurder alle facturen opgesteld in de naam  van de Eigenaar binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen;  betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. De  Eigenaar accepteert geen contante betaling doch uitsluitend  betaling via pin of bankoverschrijving.
 2. Als de Huurder niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen,  zal de Huurder van rechtswege in gebreke zijn zonder dat nadere  ingebrekestelling vereist is.. Indien bij niet of niet tijdige betaling tot  incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt  het bedrag van de vordering verhoogd met 10% administratiekosten,  terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van  de Huurder komen tot het door Eigenaar betaalde of verschuldigde  bedrag, onverminderd de overige rechten op basis van de wet of  overeenkomst.
 3. Alle door de Huurder aan de Eigenaar verschuldigde bedragen zullen  onmiddellijk en volledig opeisbaar worden bij de beëindiging van  het Abonnement. De Huurder zal de Eigenaar op eerste verzoek  (naast eventueel verschuldigde afkoopsom als hierna genoemd) alle  bedragen genoemd in het Abonnement betalen, alsmede alle andere  betalingen die de Eigenaar moet doen aan een derde in verband met  de terugname of verwijdering van de Apparatuur.

11. EIGENAARSCHAP, ONDERVERHUUR EN BEZWARING

 1. De eigendomsrechten van de Apparatuur berusten bij Verhuurder.  De Huurder krijgt uitsluitend een gebruiksrecht van de Apparatuur.  Huurder zal met de Apparatuur omgaan als een goed huisvader en  zal passende maatregelen treffen ter voorkoming van schade aan  de Apparatuur dan wel schade veroorzaakt door de Apparatuur.  Huurder zal de Apparatuur gebruiken in overeenstemming met de  wet en andere overheidsvoorschriften. Huurder dient zich tevens te  houden aan voorschriften gesteld door nutsbedrijven die gas, water  en/of elektriciteit leveren.
 2. De Huurder zal de Apparatuur niet verhuren aan een derde, bezwaren  met een zakelijk recht, gebruiken of verpanden als zekerheid,  belasten of opgeven of toezeggen op enige andere wijze zonder de  voorafgaande schriftelijke instemming van de Eigenaar.
 3. De Huurder zal geen recht op, eigendom van of belang in de  Apparatuur verwerven behalve het recht om de Apparatuur te  gebruiken voor de duur van het Abonnement voor zover de Huurder  niet in gebreke is.
 4. Als de Apparatuur het onderwerp wordt van of betrokken raakt bij  een beslagleggings-, faillissements- of andere wettelijke (insolventie) procedure, of als de Huurder de zeggenschap over of het bezit van  de Apparatuur verliest of dreigt te verliezen, dan zal de Huurder de  Eigenaar hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en bovendien  alles in zijn macht doen om de belangen en de eigendom van de  Eigenaar te waarborgen.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De Apparatuur, uitgebrachte aanbiedingen, begrotingen, plannen  of andere bescheiden alsmede door ons vervaardigde of verstrekte  tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen  en producten alsmede gereedschappen en apparatuur e.d. blijven  het onvervreemdbaar eigendom van de Eigenaar of van derden  ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Huurder  garandeert dat de door Eigenaar verstrekte gegevens uitsluitend

  zullen worden gebruikt in verband met het Abonnement en dat hij  deze niet op enigerlei wijze zal gebruiken in strijd met intellectuele  rechten van Eigenaar of van derden.  
 2. Huurder vrijwaart Eigenaar voor alle directe en indirecte schade als  gevolg van aanspraken van derden uit hoofde van schending van de  in het vorige artikellid genoemde rechten.

13. WIJZIGING VAN LOCATIE

De Huurder zal de Apparatuur niet verplaatsen van de in het  Abonnement bepaalde Locatie, noch zal hij toestaan dat de  Apparatuur wordt verplaatst, tenzij de Eigenaar van tevoren  schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een dergelijke  verplaatsing. Een door de Eigenaar gegeven toestemming voor  verplaatsing zal geen invloed hebben op de andere bepalingen van  het Abonnement of deze Algemene Voorwaarden.

14. NAAMPLAAT/LOGO VAN DE EIGENAAR

Naamplaten en logo’s die door of in opdracht van de Eigenaar zijn  aangebracht of gemarkeerd op de Apparatuur, zullen niet door de  Huurder worden verwijderd, vernietigd of uitgewist.

15. LICENTIES VERGUNNINGEN EN VRIJSTELLINGEN

De Huurder is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de  benodigde licenties, vergunningen en vrijstellingen met betrekking  tot het gebruik van de Apparatuur. De intrekking of weigering van  een licentie/vergunning of vrijstelling zal nimmer leiden tot de  ontbinding of beëindiging van het Abonnement of tot enige andere  maatregel tegen de Eigenaar.

16. BEËINDIGING VAN HET ABONNEMENT

 1. De Eigenaar kan het Abonnement, geheel of gedeeltelijk,  eenzijdig ontbinden met onmiddellijke ingang zonder dat nadere  ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder in  dit verband compensatie te moeten betalen, als de Huurder:
  1. meer dan 30 dagen achterloopt in de betaling van het  Abonnementskosten; of
  2. nalaat enige andere bepaling van het Abonnement of deze Algemene  Voorwaarden na te leven; of
  3. iets doet of nalaat waardoor de rechten van de Eigenaar op en in de  Apparatuur aangetast of in gevaar worden gebracht; of
  4. faillissement aanvraagt, een vergelijk treft met schuldeisers,  een proces tot opheffing of liquidatie begint, of anderszins het  onderwerp wordt van een insolventieprocedure of gedwongen  wordt tot verkoop van zijn eigendom.
 2. Indien de Huurder het Abonnement voortijdig wenst te beëindigen,  zal hij een afkoopsom verschuldigd zijn aan de Eigenaar.. De  berekening van de afkoopsom zal gebaseerd zijn op de resterende  looptijd van het Abonnement.
 3. De Eigenaar kan het Abonnement voortijdig beëindigen wegens een dringende reden gelegen in zijn bedrijfsvoering door middel van een schriftelijke verklaring en zonder in dit verband compensatie te moeten betalen aan Huurder. Eigenaar zal een redelijke opzegtermijn hanteren en in overleg treden met Huurder over de gevolgen van deze beëindiging.
 4. Alle door de Huurder aan de Eigenaar verschuldigde bedragen  zullen onmiddellijk opeisbaar worden bij de beëindiging van het  Abonnement.
 5. Wanneer het Abonnement wordt beëindigd, is het de  verantwoordelijkheid van de Eigenaar om de Apparatuur van de  Locatie op te halen.
 6. Dit artikel laat het recht van de Eigenaar om nakoming door en/ of compensatie van de Huurder in plaats van of in aanvulling op  ontbinding te eisen, onverlet.

17. VERTROUWELIJKHEID

De Partijen komen overeen om alle over en weer verstrekte  informatie inzake de Apparatuur, werkmethoden en de zaken van  de andere Partij vertrouwelijk te behandelen en niet verder te  verspreiden onder of bekend te maken aan derden. De Partijen zullen  bovendien deze verplichting tot geheimhouding opleggen aan hun  werknemers en agenten.

18. COMMUNICATIE

Elke verklaring, elk verzoek, elke eis of andere mededeling, ongeacht  de inhoud daarvan, zal door de Partijen schriftelijk worden gedaan  en worden gestuurd naar het laatst bekende adres of e-mailadres  van de andere Partij. e-mail berichten zullen voor dit artikel worden  beschouwd als schriftelijke mededelingen.

18. COMMUNICATIE

Elke verklaring, elk verzoek, elke eis of andere mededeling, ongeacht  de inhoud daarvan, zal door de Partijen schriftelijk worden gedaan  en worden gestuurd naar het laatst bekende adres of e-mailadres  van de andere Partij. e-mail berichten zullen voor dit artikel worden  beschouwd als schriftelijke mededelingen.

19. PRIJS

Alle prijzen, tarieven of bedragen genoemd in het Abonnement of  in deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief btw en enige andere  in verband met het Abonnement verschuldigde (overheids)heffing.

20. OVERDRAAGBAARHEID

Het is de Partijen niet toegestaan om rechten of verplichtingen uit  hoofde van het Abonnement of deze Algemene Voorwaarden aan  een derde over te dragen zonder de schriftelijke instemming van de  andere Partij.

21. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle overeenkomsten tussen Eigenaar en Huurder is uitsluitend  Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens  Koopverdrag 1980 (United Nations Convention on Contracts for the  International Sale of Goods (CISG)) is uitgesloten. Alle geschillen  tussen de Partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de  rechtbank te Amsterdam, Nederland.

22. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

 1. Partijen verlenen elkaar over en weer alle medewerking teneinde de  andere partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de  van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving met betrekking  tot de bescherming van persoonsgegevens na te komen.
 2. Eigenaar houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit  hoofde van het Abonnement aan de van toepassing zijnde relevante  wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van  persoonsgegevens aangaande Huurder.
 3. Eigenaar verwerkt de persoonsgegevens die betrekking hebben  op Huurder uitsluitend ten behoeve van Eigenaar, voor zover  noodzakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde  van het Abonnement.
 4. Eigenaar neemt passende technische en organisatorische  maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op  Huurder te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige  verwerking.
 5. De Pon Verwerkersovereenkomst zal, indien noodzakelijk, door  Eigenaar als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden worden  aangehecht en door Opdrachtgever worden ondertekend.

Artikel 23 – Export controle

 1. Huurder zal voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving inclusief alle van toepassing zijnde exportcontroles, sancties, embargo’s en andere restricties in relatie tot alle Apparatuur en diensten geleverd door Eigenaar onder deze Algemene Voorwaarden. Huurder garandeert dat alle door Eigenaar geleverde Apparatuur en diensten niet geëxporteerd, verkocht, overgedragen of gebruikt zullen worden in strijd met voornoemde wet- en regelgeving. Huurder zal Eigenaar en diens dochterondernemingen vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle claims, verliezen, schade, kosten, sancties en/of boetes in welke vorm dan ook die voortkomen uit de niet-nakoming van voornoemde garantie.
NEEM CONTACT OP

Meer weten over Revolt?

NEEM CONTACT OP